Vim pra abalar o seu sistema nervoso

Vim pra abalar o seu sistema nervoso

Vim pra sabotar seu raciocinio, vim pra abalar o seu sistema nervoso e sanguíneo.